سایت ما نیز راه اندازی شد         

                                http://www.edi-info.ir         

                

 

 

    آموزش تصویری پرداخت اینترنتی و دریافت همزمان ترجمه

                           دانلود آموزش تصویری 

 

                         آدرس ایمیل: minomegan@yahoo.com

                                  مدیریت : ادریس حسنجانی 

                                           

  

                            مقالات رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی (بخش 1)

                            مقالات رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی (بخش 2)

                            مقالات رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی (بخش 3)

                       مقالات رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی (بخش 4)

                       مقالات رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی (بخش 5)

                             مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 1)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 2)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 3)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 4)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 5)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 6)

                             مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 7)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 8)

                       مقالات رشته مدیریت با ترجمه فارسی (بخش 9)

                             مقالات رشته اقتصاد با ترجمه فارسی (بخش 1)

                             مقالات رشته اقتصاد با ترجمه فارسی (بخش 2)

                       مقالات رشته اقتصاد با ترجمه فارسی (بخش 3)

                     مقالات رشته حسابداری با ترجمه فارسی (بخش 1)

                          مقالات رشته حسابداری با ترجمه فارسی (بخش 2)     

                              مقالات رشته آمار با ترجمه فارسی

                           مقالات رشته پزشکی با ترجمه فارسی (بخش 1)

                      مقالات رشته پزشکی با ترجمه فارسی (بخش 2)

                            مقالات رشته پزشکی با ترجمه فارسی (بخش 3)

                    مقالات رشته فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی (بخش اول)

                مقالات رشته فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                               مقالات رشته علوم تربیتی با ترجمه فارسی

                  مقالات رشته علوم تربیتی با ترجمه فارسی (بخش اول)

                  مقالات رشته علوم تربیتی با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                       مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش اول)

                       مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                       مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش سوم)

                      مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش چهارم)

                       مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش پنجم)

                       مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش ششم)

                        مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش هفتم)

                        مقالات رشته برق با ترجمه فارسی (بخش هشتم)

                                  مقالات رشته ریاضی با ترجمه فارسی

                               مقالات رشته زمین شناسی با ترجمه فارسی

                               مقالات رشته صنایع غذایی با ترجمه فارسی

                             مقالات رشته مهندسی صنایع با ترجمه فارسی

                               مقالات رشته علوم سیاسی با ترجمه فارسی

                              مقالات رشته علوم اجتماعی با ترجمه فارسی

                         مقالات رشته محیط زیست با ترجمه فارسی (بخش 1)

                    مقالات رشته محیط زیست با ترجمه فارسی (بخش 2)

                        مقالات رشته عمران با ترجمه فارسی (بخش 1)

                              مقالات رشته عمران با ترجمه فارسی (بخش 2)

                          مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی (بخش اول)

                     مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                     مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی (بخش سوم)

                        مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی (بخش چهارم)

                             مقالات رشته مکانیک با ترجمه فارسی (بخش اول)

                       مقالات رشته مکانیک با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                                    مقالات رشته کشاورزی با ترجمه فارسی

                                       مقالات رشته حقوق با ترجمه فارسی

                                  مقالات رشته شیلات با ترجمه فارسی

                                 مقالات رشته هوافضا با ترجمه فارسی

                       مقالات رشته توریسم و جهانگردی با ترجمه فارسی

                     مقالات رشته روان شناسی با ترجمه فارسی (بخش اول)

                 مقالات رشته روان شناسی با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                                 مقالات رشته فیزیک با ترجمه فارسی

                                مقالات رشته ادبیات با ترجمه فارسی

                             مقالات رشته تربیت بدنی با ترجمه فارسی

                            مقالات رشته شیمی با ترجمه فارسی (بخش اول)

                      مقالات رشته شیمی با ترجمه فارسی (بخش دوم)

                            مقالات رشته گرافیک با ترجمه فارسی

                          مقاله های رشته مهندسی مواد (بخش اول)

                          مقاله های رشته مهندسی مواد (بخش دوم)

                  مقالات رشته برنامه ریزی شهری با ترجمه فارسی

                         مقالات باستان شناسی با ترجمه فارسی

                            مقالات رشته هنر با ترجمه فارسی

                          مقاله های رشته معدن با ترجمه فارسی

                          مقالات رشته معماری با ترجمه فارسی

                         مقاله های رشته رباتیک با ترجمه فارسی

                          مقاله های رشته فلسفه با ترجمه فارسی

                           مقاله های رشته نفت با ترجمه فارسی

                    مقاله های رشته اخلاق پزشکی با ترجمه فارسی

                         مقاله های علوم دریایی با ترجمه فارسی

                    مقاله های رشته مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی

                     مقاله های رشته مهندسی نساجی با ترجمه فارسی

                       مقالات رشته معارف اسلامی با ترجمه فارسی

 

                

 

                           آدرس ایمیل: minomegan@yahoo.com

                                        مدیریت : ادریس حسنجانی